Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 28 augustus 2019

Dit zijn de geldende voorwaarden voor leden van de CoSpaces Community. In deze voorwaarden vind je o.a.  informatie over:

 • hoe we met elkaar omgaan in de Community;
 • hoe je je lidmaatschap kunt opzeggen;
 • Hoe de betaling werkt;
 • Wie er verantwoordelijk is als er iets fout zou gaan;
 • Wie er eigenaar is van de spellen die door de leden worden gemaakt.

Artikel 1 Definities 

 1. Virtual Reality Learning Lab wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener, in de meeste gevallen een ouder of verzorger van het kind dat lid wordt, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. Deze overeenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier van de CoSpaces Community.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 2. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

Artikel 3 Toegang tot de dienst

 1. Het jaarlidmaatschap is geldig vanaf de datum waarop dienstverlener een account heeft aangemaakt voor opdrachtgever tot dezelfde datum in het daaropvolgende jaar.
 2. Elke account voor de CoSpaces Community is bedoeld voor 1 persoon. het is niet toegestaan om 1 account te delen met meerdere personen.
 3. De CoSpaces Community kan af en toe offline zijn voor onderhoud of vanwege een andere reden.

Artikel 4 Gebruik CoSpaces Edu

 1. Door lid te worden van de CoSpaces Community word je onderdeel van de klas ‘CoSpaces Community’ op CoSpaces Edu en krijg je daarmee een Pro-licentie voor de duur van je lidmaatschap van de CoSpaces Community.
 2. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van CoSpaces Edu.
 3. Klassencodes voor CoSpaces Edu dienen alleen gebruikt te worden door de persoon die zich heeft aangemeld voor de Community. Hier wordt actief op gecontroleerd.
 4. CoSpaces Edu is af en toe offline voor onderhoud. Daar is helaas niks aan te doen.
 5. CoSpaces Edu houdt zich het recht voor om accounts die meer dan een jaar niet gebruikt zijn te verwijderen.

Artikel 5 Omgangsvormen

 1. Op de CoSpaces Community gaan we respectvol met elkaar om. Er is ruimte voor gezonde discussies, maar op internet moet je altijd voorzichtig zijn hoe je met elkaar omgaat. Het is in een berichtje moeilijker om te beoordelen of iemand een grap maakt. Elk lid houdt daar rekening mee door: niet te beledigen of intimideren, geen scheldwoorden te gebruiken en geen onaardige opmerkingen te plaatsen.
 2. Het is niet toegestaan om schokkende, haatdragende en/of obscene content te plaatsen op de CoSpaces Community of CoSpaces Edu.
 3. Leden die zich niet aan de spelregels, de algemene voorwaarden of het privacy statement houden, krijgen een waarschuwing. Wanneer een lid deze afspraken herhaaldelijk niet respecteert, heeft dienstverlener het recht om deze persoon uit de CoSpaces Community te verwijderen. In dat geval is er geen recht op terugbetaling van het lidmaatschap van dat jaar. Ook CoSpaces Edu houdt zich het recht voor om accounts te schorsen als die gebruikt worden op een onrechtmatige manier.

Artikel 6 Privacy

 1. Dienstverlener vindt privacy van de opdrachtgevers erg belangrijk. In de Privacy Statement is alle informatie hierover te vinden.
 2. We raden leden aan geen persoonlijke gegevens te delen van en met elkaar. Respecteer elkaars privacy en post in principe geen persoonlijke gegevens. Gouden regel: als je iets niet zou doen in de offline wereld, doe het dan ook niet op internet.
 3. Het is onverstandig om inloggegevens met anderen te delen. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die hierdoor geleden kunnen worden. Leden kunnen deze gegevens natuurlijk wel delen met hun ouders/verzorgers om hen mee te laten kijken.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, etc.) op alle inhoud gedeeld door medewerkers van dienstverlener.
 2. Elk lid is eigenaar van de CoSpaces Edu werelden die hij zelf heeft gemaakt.
 3. Dienstverlener mag afbeeldingen, 3D modellen, werelden gemaakt in CoSpaces Edu en andere vormen van media, gemaakt door leden delen voor marketing- en onderwijsdoeleinden.
 4. Het is toegestaan om 3D-modellen, afbeeldingen en geluidsbestanden te gebruiken in CoSpaces Edu. Je mag alleen bestanden gebruiken die je zelf gemaakt hebt, of volgens de Creative Commons regels recht op hebt. Zo niet, dan overtreedt je waarschijnlijk de Nederlandse Auteurswet. Dienstverlener houdt zich niet verantwoordelijk voor.

Artikel 8 Onjuistheid in communicatie

 1. Voor de prijzen die op de website, brochures en andere communicatiemiddelen van dienstverlener staan, geldt dat wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Virtual Reality Learning Lab te mogen claimen of te veronderstellen.
 2. Dienstverlener streeft naar zo actueel mogelijke webpagina’s, brochure en andere voorlichtingsmiddelen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud in de communicatiemiddelen onvolledig of onjuist zijn, kan dienstverlener daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 3. De informatie en/of producten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Dienstverlener behoudt zicht het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Artikel 9 Prijzen & betaling

 1. Alle genoemde prijzen voor de CoSpaces Community zijn inclusief BTW.
 2. Betaling voor de CoSpaces Community gebeurt altijd vooraf. Pas na het ontvangen van de betaling krijg opdrachtgever toegang tot de dienst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Virtual Reality is iets waar men zorgvuldig mee moet omgaan. Bij sommigen kan deze techniek tot angst of epileptische aanvallen leiden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst en de bijbehorende diensten, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het lidmaatschap voor een jaar. 

Artikel 11 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 12 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst stopt vanzelf na een jaar, wanneer het lidmaatschap niet wordt verlengd.
 2. De overeenkomst kan tussentijds worden gestopt door een verzoek van de opdrachtgever. Betaling gebeurt echter altijd voor een geheel jaar.

Artikel 14 Klachten

 1. Dienstverlener gaat ervan uit dat opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden meldt aan dienstverlener. Op de website van dienstverlener (www.vrlearninglab.nl/klachtenprocedure) staat de wijze waarop dienstverlener met een klacht zal omgaan beschreven.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 15 Geschillenbeslechting  

 1. Indien er tussen opdrachtgever en dienstverlener – ondanks het gestelde in artikel 12 over de behandeling van een klacht – een zwaarwegend geschil zou ontstaan, dan zal zulk een geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.